Regulamin

Właścicielem serwisu retourware24.pl  jest właściciel domeny zwany dalej Operatorem.
Serwis retourware24.pl w dalszej części tego regulaminy jest nazywany Serwisem.

 1. Warunki wstępne
  1. Regulamin określa zasady usług świadczonych przez Serwis tj. umożliwienie zamieszczenia ogłoszeń w Serwisie.
  2. Do korzystania z usługi konieczne jest używanie urządzenia z dostępem do Internetu, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa.
 2. Warunki ogólne korzystania z Serwisu
  1. Ogłoszenia publikowane są przez Użytkowników Serwisu.
  2. Operator nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach.
  3. Operator ma prawo do blokowania bądź usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyny.
  4. Ogłoszenie powinno opisywać w sposób rzetelny stan faktyczny z możliwie największą szczegółowością.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zarówno treści ogłoszeń  jak i transakcje zawarte za  pośrednictwem Serwisu.
  6. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszania kont Użytkowników, których działania wpływają w sposób niekorzystny na Serwis.
  7. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszania bądź usuwania konta Użytkowników, który nie przestrzega niniejszego Regulaminu.
  8. Operator zabezpiecza  dane Użytkowników Serwisu zgodnie z polityką prywatności określoną w pkt.3.
  9. Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkowników, nie stanowią oferty handlowej, w rozumieniu prawnym. Każdorazowo osoba zainteresowana dokonaniem transakcji z oferentem powinna się z nim skontaktować w celu ustalenia szczegółów danej transakcji.
  10. Finalizacja transakcji zawsze odbywa się bez ingerencji ze strony Serwisu. Serwis więc nie pośredniczy w transakcjach, przez co nie może brać udziału w rozstrzyganiu kwestii spornych.
 3. Polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Właściciel Serwisu (zwany  „Operatorem”).
  2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora w celu:
   • zawarcia bądź rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu,
   • do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
  3. Operator zobowiązuje się przestrzegać ustawy o ochronie danych osobowych, w tym celu zapewnia Użytkownikom dostęp do ich danych osobowych z możliwością edycji oraz z prawem do kontroli przetwarzania ich danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
  4. Jako dane osobowe, przechowywane w Serwisie należy rozumieć login, adres e-mail, hasło podane przez Użytkownika. Dane podawane w ogłoszeniu nie stanowią części danych osobowych, jest to bowiem opcjonalne wskazanie miejsca, w którym znajduje się oferowany towar, produkt bądź usługa a całość stanowi wyłącznie ofertę – ogłoszenie, i nie może być traktowane jako zestawienie danych osobowych.
 4. Konto
  1. Użytkownik zakłada konto przy dodaniu pierwszego Ogłoszenia, konto identyfikowane jest za pomocą adresu e-mail.
  2. Dane potrzebne do założenia konta: login, e-mail, hasło.
 5. Zamieszczanie Ogłoszeń
  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego  dostępnego w Serwisie oraz  publikacja ogłoszenia  oznacza zawarcie umowy pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem w przedmiocie świadczenia usług  opisanych w niniejszym regulaminie.
  2. Ogłoszenia można dodawać poprzez tę stronę internetową, korzystając z widniejącego przycisku lub poprzez zalogowanie się do wcześniej założonego konta.
  3. Treść ogłoszenia nie może zawierać danych kontaktowych Użytkownika, do tego celu stworzone są specjalne pola w formularzu dodawania ogłoszenia.
  4. Ogłoszenia, w których treści będą widniały adresy email, numery telefonów czy dane adresowe Użytkownika, wystawiającego dane ogłoszenie, podlegać będą ręcznej moderacji właściciela Serwisu, który rozważy ich edycję/usunięcie lub wyłączenie.
  5. W Ogłoszeniu mogą pojawić się maksymalnie 3 zdjęcia, muszą one stanowić część ogłoszenia, i w sposób poglądowy wskazywać na oferowany produkt lub usługę.
  6. Za prawa autorskie dodanych w ogłoszeniu zdjęć Serwis nie ponosi żadnych konsekwencji, gdyż jest to część treści zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu.
  7. W przypadku złamania praw autorskich lub innych nadużyć należy niezwłocznie poinformować Serwis.
  8. Publikacja Ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatna.
 6. Odpowiedzialność
  1. Operator umożliwia użytkownikom  dodawanie Ogłoszeń na łamach Serwisu, nie ingerując w treść Ogłoszenia, nienaruszającego niniejszego regulaminu.  Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji  w formę i treść w przypadku Ogłoszeń:
   • zawierających  treści uznane za obelżywe,
   • naruszające  prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
   • będące nieuczciwą konkurencją (Reklama serwisu konkurencyjnego),
   • uznane przez Operatora za wprowadzające w błąd,
   • obraźliwe dla Operatora,
   • wielokrotnie dodanych w tej samej lub innych kategoriach,
   • w źle dopasowanej kategorii,
   • w wybranych przypadkach (według oceny Operatora) zawierające linki promujące sklepy, strony internetowe oraz blogi,
   • inne uznane przez Operatora jako niezgodne z jego polityką prowadzenia Serwisu.
  2. Operator nie odpowiada za wszelkie działania związane z Ogłoszeniem Użytkownika w tym za:
   • brak zainteresowania Ogłoszeniem,
   • odpowiedzialności Użytkownika dot. rękojmi,
   • oświadczeń Użytkownika zamieszczającego Ogłoszenia.
 7. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamacje poprzez użycie  przycisku „Zgłoszenie nadużycia” dostępnego przy każdym Ogłoszeniu.
  2. Zgłoszenie nadużycia musi zawierać: adres e-mail, Oznaczenie nadużycia : SPAM, Duplikat, Niewłaściwa kategoria, Obraźliwe, Wygasłe oraz Wiadomość dot. zgłoszenia.
  3. W szczególnych przypadkach Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji na adres e-mail.
  4. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem odbywają się poprzez formularz kontaktowy.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dostępny na tej Serwisu i w żadnym innym jego miejscu.
  2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego Serwisu.
  4. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi zablokowanie  bądź usunięcie  użytkownika z Serwisu.
  5. wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają pod regulacje prawne, obowiązujące w Polsce.